Regulamin.

§ 1. Wprowadzenie

Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.greenitkropka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) jest Eat Green spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cecylii Śniegockiej 13a/2 (kod pocztowy 00-430 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545736, posiadającą numery NIP: 9512389230 oraz REGON 360893453, telefon 533223697, poczta elektroniczna biuro@eat-green.pl.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje

Dostawa Produktu – umowa zlecenia transportu i dostawy Produktu w miejsce wskazane przez Klienta, realizowana przez podmiot trzeci.

Dzień́ roboczy –dzień́ od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień́) znajdujący się̨ w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

Login – adres poczty elektronicznej Klienta.

Produkt – przygotowany przez Usługodawcę posiłek lub zestaw posiłków, możliwy do wyboru z menu zawartego w Serwisie Internetowym.

Regulamin –niniejszy dokument.

Serwis Internetowy/Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.greenitkropka.pl.

Umowa – umowa zawierana na odległość́ pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą̨ Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę̨ za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Usługodawca – Eat Green spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cecylii Śniegockiej 13a/2 (kod pocztowy 00-430 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545736, posiadającą numery NIP: 9512389230 oraz REGON 360893453.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę̨ Produktów.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej: biuro@eat-green.pl

- pod numerem telefonu: 533223697

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.greenitkropka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w Serwisie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

- posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- zainstalowanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej;

-włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,

- korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu.

§ 4. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Serwis Internetowy prezentuje Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów w zakresie Produktów oferowanych przez Usługodawcę.

2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Serwisie są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu.

3. Usługodawca zastrzega, że realizując Zamówienie Klienta nie jest w stanie zagwarantować idealnej gramatury Produktu zastosowanej przy wyliczaniu wartości odżywczej Produktu w kalkulatorze.

4. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§ 5. Zamówienie produktu

1. Klient może złożyć Zamówienie jedynie po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie Klienta z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła.

2. Zamówienia w Serwisie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia realizowane są w dni robocze od godziny 11:45 do godziny 19:45. Klient może składać zamówienie z opcją dostawy „jak najszybciej” (minimalny czas realizacji zamówienia 60 min) w godzinach 11:00 – 18:30. Zamówienia w których klient może wybrać czas dostawy z 2 dniowym wyprzedzeniem w blokach co 15min. w godzinach od 11:00 do 19:00. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub po godzinie realizacji Zamówienia będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Serwis Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.

3. Usługodawca umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta Zamówienie Produktu objętego usługą ,,Wybór Menu” (dalej jako: ,,Usługa Wybór Menu” lub ,,Wybór Menu”). Wybór Menu jest funkcjonalnością pozwalającą Klientowi na dokonanie własnej kompozycji posiłku oferowanego w Usłudze Wybór Menu.

4. W ramach Usługi Wybór Menu, Klient wybiera w momencie składania Zamówienia interesującą go kaloryczność Produktu, zgodnie z informacjami w Serwisie. Usługodawca dostarcza Produkt w kaloryczności zbliżonej do kaloryczności zamówionej przez Klienta z uwagi na fakt, że Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować idealnej gramatury Produktu zastosowanej przy wyliczaniu wartości odżywczej Produktu w kalkulatorze.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient - poprzez dostęp do Serwisu Internetowego: (i) wybiera Produkt lub dokonuje Wyboru Menu, który ma być przedmiotem Umowy, poprzez dodanie go do koszyka; (ii) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Serwisie Internetowym (iii) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności (iv) potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności (v) zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Kuchnia restauracji nie jest środowiskiem wolnym od glutenu, dlatego nie może być stosowana przez Klientów chorych na celiakię bądź osób w restrykcyjnej diecie, nietolerujących glutenu.

7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu Umowy.

§ 6. Dostawa produktów

1. Dostawy Produktu realizowane są na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. Możliwość Dostawy Produktu pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji Dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany w trakcie składania Zamówienia poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu.

2. Dostawa Produktu realizowana jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00 w konfiguracjach czasowych dostawy określonych podczas składania Zamówienia.

3. Dostawa realizowana jest odpłatnie. Wysokość kwoty dostawy może różnić się w zależności od czasu lub strefy Dostawy i naliczana jest automatycznie podczas składania Zamówienia przez Klienta.

4. Za Dostawę Produktu odpowiada partner logistyczny. Klient decydując się na realizację Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu Dostawy Produktu, numeru telefonu kontaktowego oraz informacji dodatkowych, takich jak kod do domofonu partnerowi logistycznemu odpowiedzialnemu za dostawę Zamówienia.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość opóźnień w Dostawie Produktu wynikających z wydarzeń losowych, na które Usługodawca ani partner logistyczny odpowiedzialny za Dostawę Produktu nie mają realnego wpływu.

6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub innych okoliczności leżących po stronie Klienta, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§ 7. Metody płatności

Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

a. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy Dostawie;

b. płatność online – system szybkich płatności elektronicznych. Klient wybierający płatność online (w szczególności e-przelew oraz płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, natychmiast po zatwierdzeniu Zamówienia.

§ 8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane dania o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej Dostawy Produktu, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

2. Złożona reklamacja powinna zawierać: a. dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej). b. przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie Produktu lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

§ 12. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy oraz innych umów świadczonych drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;

b. zmiany oferty Serwisu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Serwisu Internetowego. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta;

c. w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.

3. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.