Regulamin programu lojalnościowego „Green it.

Chcemy zazielenić świat

Program Lojalnościowy

1.Definicje

Program - program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci Green it, których właścicielem jest Eat Green Sp. z o.o. Sp. z siedzibą w Warszawie 00-430, przy ul. Cecylii Śniegockiej 13a/2

Organizator – Eat Green Sp. z o.o. Sp. z siedzibą w Warszawie 00-430, przy ul. Cecylii Śniegockiej 13a/2

Restauracja - punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski, objęty Programem, należący do sieci restauracji „Green it”, których właścicielem jest Organizator; każda restauracja może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora; aktualna lista restauracji, objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.greenitkropka.pl

Uczestnik – klient restauracji, będący konsumentem i dokonujący zakupu usług gastronomicznych oraz produktów w restauracji, spełniający wymogi niniejszego regulaminu

Karta Programu – karta magnetyczna, oznaczona unikalnym numerem (zawierającym trzynaście lub więcej znaków , zawierająca zakodowane informacje, wydawana Uczestnikowi i umożliwiająca uczestnictwo w Programie

Karta zgłoszeniowa - oznacza wypełniony fragment broszury pozostawiony w restauracji będący potwierdzeniem zgłoszenia udziału danego Uczestnika w Programie, zawierającym w szczególności: imię, wiek, adres mailowy, unikatowy numer przypisany do karty Programu, datę oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na uczestnictwo w Programie

2. Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

2. Program prowadzony jest w Restauracjach oraz za pośrednictwem Strony internetowej w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.

3. Program rozpoczyna się w dniu 02 listopada 2016 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu, Organizator stosownie do art. 919 § 2 kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 1‐ miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz komunikatu w Restauracjach.

4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Restauracjach lub przez Organizatora.

3. Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały w Restauracji Kartę Programu oraz spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres siedziby Organizatora.

4. Zasady Programu

1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów usług lub produktów w Restauracjach i rejestrując zakup w Restauracji, w której został on dokonany.

2. Rejestracja zakupu wymaga okazania przez Uczestnika Karty Programu pracownikowi Restauracji bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym oraz zapisaniu danych na Karcie Programu.

3. Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Punkty przyznawane będą według zasady, że każde 1 zł (słownie: jeden złoty) wydane w Restauracji oznacza 5 punktów w Programie.

4. Uzyskane przez Uczestnika punkty w Programie mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody, stosownie do liczby posiadanych punktów. Punkty z różnych Kart Programu nie podlegają sumowaniu.

5. Nagrody w Programie stanowią wybrane przez Organizatora produkty dostępne w Restauracji, w której Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrodę, chyba że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu. Nagród w Programie nie stanowią vouchery (karty prezentowe) dostępne w Restauracji.

6. Na potrzeby Programu każdy 1 (słownie: jeden) punkt zarejestrowany na Karcie Programu stanowić będzie równowartość 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

7. Uczestnik może dokonać wymiany punktów uzyskanych w Programie poprzez wskazanie wybranej nagrody i okazanie pracownikowi Restauracji Karty Programu, celem sprawdzenia odpowiedniej ilości punktów i odliczenia stosownej liczby punktów od punktów uzyskanych przez Uczestnika w Programie. Punkty podlegające odliczeniu wylicza się na podstawie cenników obowiązującymi w danej Restauracji, bez uwzględniania rabatów, zniżek lub innych ofert promocyjnych o zbliżonym charakterze. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy punktów zebranych w Programie, bez możliwości dokonywania dopłat do wartości nagrody. Warunkiem odbioru nagrody jest uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 0,01zł.

8. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania u pracownika Restauracji. Punkty uzyskane w Programie tracą swoją ważność po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Uczestnika. Przez aktywność na koncie Uczestnika rozumie się uzyskanie punktów w Programie lub odebranie nagrody za punkty.

9. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.

10. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

11. Każda odebrana nagroda jest rejestrowana na oddzielnej transakcji. W celu odbioru nagrody uczestnik musi przekazać pracownikowi kartę w celu pobrania odpowiedniej ilości punktów. Pobranie punktów odbywa się poprzez system POS, w obecności Uczestnika programu.

12. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo nie oddawania punktów za transakcje, podczas których Uczestnik okazał kartę po wydrukowaniu paragonu fiskalnego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji punktów znajdujących się na kontach Programu Lojalnościowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora, ilość punktów może zostać skorygowana, o czym zostanie poinformowany Uczestnik programu podczas najbliższej operacji przy użyciu Karty Programu Lojalnościowego.

4. Karta Programu

1. Karta Programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu. Punkty posiadane na różnych Kartach Programu nie będą podlegać sumowaniu.

2. Karta Programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Posiadanie Karty Programu jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w Programie, a w szczególności do zbierania punktów oraz otrzymywania świadczeń w ramach Programu.

4. Organizator zastrzega, że niektóre z pośród działań ogłaszanych na Stronie internetowej i przesyłanych za pośrednictwem wiadomości e‐mail będzie przysługiwać wyłącznie Uczestnikom, którzy podali przy zgłoszeniu Karty Programu kontakt mailowy.

5. Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.

5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

3. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Dane Uczestników i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty.

3. Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Organizator oświadcza, że dane Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych Uczestnika, poprzez wysłanie informacji droga mailową na adres marketing@eat-green.pl zawierającej numer kart oraz podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

7. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Restauracjach oraz na Stronie internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Organizatora, a także w celu usprawnienia działania Strony internetowej i obsługi Programu, poprawy ochrony prywatności Uczestników i zapobieganiu nadużyciom.